Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” za rok 2020

przez | 4 grudnia 2021

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

za rok 2020

1. Nazwa : Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone Zacisze”
2. Adres : ul. Św. Wincentego 114 kl. VII   03-291  Warszawa
3. email:   biuro@zielonezacisze.org.pl  www.zielonezacisze.org.pl
4. Data wpisu do KRS: 16.10.2009 r.          Numer KRS : 0000339284
5. NIP: 524-270-33-11                                   REGON: 142206059
6. Konto Bankowe : Volkswagen Bank Polska nr 77 2130 0004 2001 0531 5163 0001
7. Władze Stowarzyszenia Mieszkańców Zielone Zacisze:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia:
 • członek zarządu – Urszula Maślanka
 • członek zarządu – Elżbieta Sylwestrzak-Kowalska
 • członek zarządu – Artur Patkowski
 1. Komisja Rewizyjna: 
 • Marcin Kołacz
 • Krzysztof Kunowski

8. Celem Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” jest:

 • pobudzanie inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz pielęgnowanie historii Osiedla „Zielone Zacisze”,
 • ochrona wartości krajobrazowych, urbanistycznych oraz środowiska naturalnego obszaru Osiedla i okolic przy współdziałaniu z organami administracji samorządowej i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi,
 • wspieranie demokracji lokalnej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego „Zielonego Zacisza”,
 • podnoszenie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i tworzenie wspólnoty mieszkańców dla realizacji celów inwestycyjnych, porządkowych, wychowawczo-oświatowych, krajoznawczych, ekologicznych i innych,
 • pomoc rodzinom mieszkańców Osiedla w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego ich dzieci,
 • wspomaganie budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Osiedla,
 • działania na rzecz integracji środowiskowej

9. Opis działalności prowadzonej w 2020 r.

 • Ze względu na ogłoszoną przez państwo na początku marca 2020 r. pandemię Covid 19 działalność Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” w 2020 r. była ograniczona. Zarząd organizował zebrania w trybie mieszanym: zdalnie, a w miesiącach letnich (w okresie luzowania obostrzeń) na terenie działki „D”, aby zgodnie z zaleceniami ograniczyć bezpośredni kontakt członków.
 • Zarząd wypracował plan pracy i plan budżetowy, wewnętrzny podział zadań, dokonał też przeglądu spraw prawno-formalnych i umów z podwykonawcami. Jednocześnie omawiał możliwości funkcjonowania placu zabaw w warunkach wprowadzonych obostrzeń sanitarnych.
 • Kontynuowana była współpraca z Kancelarią Adwokacją Zimmermann Sierakowski i Partnerzy w celu uzupełnienia dokumentacji złożonej w KRS, a dotyczącej zmiany statutu Stowarzyszenia.
 • Dzięki wcześniej przyjętym uchwałom dwie z trzech wspólnot nadal przekazują fundusze na dofinansowanie Stowarzyszenia w wysokości 4,- zł od lokalu miesięcznie. Zarząd Stowarzyszenia był w dobrych relacjach ze wszystkimi trzema zarządami Wspólnot. W miarę potrzeb odbywały się konferencje telefoniczne, podczas których omawiano aktualne sprawy.
 • Działka „D” nadal zarządzana była przez Stowarzyszenie (71 wydzielonych części, czyli w uproszczeniu 71 właścicieli). Z uwagi na swoją wiodącą pozycję własnościową Stowarzyszenie zarządzało największą częścią, na której znajduje się plac zabaw, boisko i teren rekreacyjny, ponosząc koszty utrzymania, oświetlenia, ubezpieczenia, remontów, rozliczeń i nadzoru i obciążało tymi kosztami właścicieli/użytkowników 71 miejsc parkingowych. Rozliczenia z tego tytułu były, jak zwykle, znaczącym stałym obciążeniem dla Stowarzyszenia. Do realizacji pozostawała konsekwentna windykacja należności od osób uchylających się od płacenia lub płacących nieterminowo.
 • Usługi związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacją zieleni wykonywała firma
  Strefa-mM. Współpraca układała się dobrze, jednakże wymagała stałego nadzoru i częstych ustaleń z właścicielką firmy. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Stowarzyszenia oraz stan pandemii niemożliwe było polepszenie jakości tych usług oraz realizowanie nowych inwestycji. Firma Strefa-eM odpowiadała standardowo za bieżące pielęgnowanie zieleni, przycinanie 2 razy w roku żywopłotów, koszenie trawy (co 2 tygodnie), sprzątanie terenu, opróżnianie koszy. Realizowane były także bieżące remonty i naprawy uszkodzonych urządzeń i elementów zabawek oraz ich zabezpieczanie zgodnie z wymogami nakładami w związku z ogłoszoną pandemią.
 • Zarząd kontynuował także współpracę z biurem rachunkowym RESDOM, które zapewniało comiesięczne rozliczenia, prowadzenie księgowości, składanie zeznań podatkowych, przygotowywanie bilansów. Biuro RESDOM odpowiadało także za monitorowanie wpłat za miejsca parkingowe i przygotowywanie wezwań w przypadku zaległości. W celu bieżącego spływu wpłat od wspólnot biuro RESDOM wystawiało noty miesięczne.
 • W celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań prawnych w podejmowanych działaniach zarząd korzystał z pomocy prawnej kancelarii. W wyniku analiz prawnych i konsultacji z mieszkańcami zarząd kontynuował starania o uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu OPP. Zapewniłoby to możliwość przejęcia na własność działki „D”, pozostającej obecnie jedynie w czasowej dzierżawie. Utrzymywanie tego stanu na dłuższą metę niesie duże zagrożenie, a status OPP zapewniłby ochronę przed obciążeniem Stowarzyszenia podatkiem od ew. darowizny działki. Jednocześnie status OPP umożliwiłby otrzymywanie darowizn, zapewniając dodatkowe środki na działania statutowe i stabilne funkcjonowanie.
 • W okresie pandemii 2020 r. Zarząd zmuszony był do zawieszenia organizowania spotkań integrujących mieszkańców. W grudniu w okresie przedświątecznym wspólne wcześniej strojenie choinki zastąpiła uprzejmość firmy sprzątającej, która wykonała to za nas.
 • Stowarzyszenie nadal było stroną umowy z firmą ochroniarską i ponosiło część kosztów ochrony osiedla.
 • Pomimo systematycznych naprawpogarszający się stan boiska i wyposażenia placu zabaw będzie wymagał całkowitej wymiany w kolejnej kadencji 2021. Na rok 2021 zaplanowana została także konserwacja istniejących urządzeń. Z uwagi na ograniczone fundusze prace zostaną wykonane we własnym zakresie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Sprawozdanie przedstawił Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” w dniu 12.10.2021 r.

Plan pracy / Plan gospodarczy Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” na 2021

 1. Naprawy urządzeń na Placu Zabaw/Boiska.
 2. Zakup i wymiana huśtawek dla dzieci starszych.
 3. Wykonanie tablic z regulaminem korzystania z Placu Zabaw i Boiska. 
 4. Bieżące naprawy i wymiana ogrodzenia.
 5. Analiza prawna – sprawa OPP i przejęcia własności działki oraz gromadzenia funduszy na modernizacje.

Przyjęto w dniu 12.10.2021 r.