Sprawozdanie Zarządu ZZ za rok 2019

przez | 4 grudnia 2021

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” za rok 2019

1. Nazwa : Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone Zacisze”

2. Adres : ul. Św. Wincentego 114 kl. VII   03-291  Warszawa

3. email:   biuro@zielonezacisze.org.pl  www.zielonezacisze.org.pl

4. Data wpisu do KRS: 16.10.2009 r.    Numer KRS : 0000339284

5. NIP: 524-270-33-11                                REGON: 142206059

6. Konto Bankowe : Volkswagen Bank Polska nr 77 2130 0004 2001 0531 5163 0001

7. Władze Stowarzyszenia:
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
b) Zarząd Stowarzyszenie
  - członek zarządu – Artur Patkowski
  - członek zarządu – Elżbieta Sylwestrzak-Kowalska
  - członek zarządu – Urszula Maślanka
b) Zarząd Stowarzyszenie
  - Marcin Kołacz
  - Krzysztof Kunowski

8.Celem Stowarzyszenia „Zielone Zacisze” jest:
– pobudzanie inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz pielęgnowanie tradycji i historii Osiedla „Zielone Zacisze” oraz okolicy
– ochrona wartości kulturowych, krajobrazowych, urbanistycznych oraz środowiska naturalnego obszaru Osiedla i okolic przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej  i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi
– wspieranie demokracji lokalnej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego „Zielonego Zacisza”
– podnoszenie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla
– wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i tworzenia wspólnoty mieszkańców dla realizacji celów inwestycyjnych, porządkowych, wychowawczo-oświatowych, krajoznawczych, ekologicznych i innych
– udzielanie władzom praktycznych wskazań w odpowiedzi na współczesne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju Osiedla a także opiniowanie z punktu widzenia mieszkańców większych przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów
– pomoc rodzinom mieszkańców Osiedla i okolic w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego ich dzieci
– wspomaganie budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Osiedla
– działania na rzecz integracji środowiskowej.

9. Opis działalności prowadzonej w 2019 r.
  W roku 2019 na działalność Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” złożyły się następujące działania:
  – Zebrania Zarządu.
  W roku 2019 Zarząd spotykał się regularnie na comiesięcznych zebraniach,  W roku 2019 niezbędne było dokonania zmian wpisu w KRS wynikających ze zmian w składzie po wyborach. Zarząd wypracował plan pracy i plan budżetowy, wewnętrzny podział zadań, dokonał też przeglądu spraw prawno-formalnych i umów z podwykonawcami. Podwyższono opłaty za miejsca parkingowe. Kontynuowana jest współpraca z Kancelarią adwokacką Zimmerman. Zarząd spotkał się również z notariuszem w celu omówienia drogi prawnej do przejęcia działki D.
  – Współpraca ze Wspólnotami Mieszkańców i system współfinansowania.
  Dzięki wcześniej przyjętym Uchwałom dwie z trzech Wspólnot przekazują dofinansowanie Stowarzyszenia w wysokości 4 zł od lokalu miesięcznie. Niestety jedna ze Wspólnot nie przekazuje funduszy po zaskarżeniu uchwały i po przegranej sprawie w sądzie. Zarząd Stowarzyszenia jest w dobrych relacjach ze wszystkimi trzema Zarządami Wspólnot. W miarę potrzeb odbywają się spotkania, na których omawiane są bieżące sprawy.
  – Sprawy związane ze współwłasnością działki D na dziedzińcu Osiedla.
  Działka D, która pozostaje w zarządzaniu przez Stowarzyszenie, ma 71 wydzielonych części (w uproszczeniu 71 właścicieli), spośród których Stowarzyszenie zarządza największą częścią, na której znajduje się plac zabaw, boisko, teren rekreacyjny. Zgodnie z przepisami prawa współwłaściciele odpowiadają solidarnie za całość terenu. Z uwagi na swą dominującą pozycję Stowarzyszenie zarządza terenem, ponosząc koszty utrzymania, oświetlenia, ubezpieczenia, remontów, rozliczeń i nadzoru i obciążając tymi kosztami właścicieli/użytkowników 71 miejsc parkingowych. Rozliczenia z tego tytułu są znaczącym stałym obciążeniem dla Zarządu Stowarzyszenia. Do realizacji pozostaje konsekwentna windykacja należności od osób uchylających się od płacenia lub płacących nieterminowo.
  – Zarządzanie czystością.
  Usługi związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacją zieleni wykonuje Firma STREFA-eM. Współpraca układa się dobrze, jednakże wymaga stałego nadzoru i częstych spotkań z właścicielką firmy. W celu poprawienia jakości usług zarząd zwrócił się z prośbą o przygotowanie oferty do innej firmy, która obsługuje Wspólnotę 110. Otrzymaliśmy odpowiedź, jednakże kwota, jaką zaproponowano dwukrotnie przekraczała obecną ofertę, co przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia.
  – Stan roślinności i terenu rekreacyjnego.
  Firma STREFA-eM odpowiada za bieżące pielęgnowanie zieleni, przycinanie dwa razy do roku żywopłotów, koszenie trawy (co dwa tygodnie), sprzątanie terenu, opróżnianie koszy. Niestety obecny stan finansowy nie pozwala na realizowanie nowych inwestycji. Realizowane są w miarę możliwości bieżące remonty i naprawy uszkodzonych urządzeń i elementów zabawek. Jesienią zarząd planuje konserwację elementów drewnianych na placu zabaw. W ramach oszczędności prace będą wykonane przez członków zarządu oraz chętne osoby. W tym roku wymieniona została górna siatka wokół boiska. Poprzednia nie nadawała się do użytku (od strony budynku 114 była cała zniszczona i porwana). Wymienione zostały również naciągi i linka oraz „zapinki „ podtrzymujące siatkę.
  – Biuro księgowe.
  Zarząd kontynuuje współpracę z Biurem Rachunkowym RESDOM, które zapewnia comiesięczne rozliczenia, prowadzenie księgowości, składanie zeznań podatkowych, przygotowanie bilansu. Biuro RESDOM odpowiada także za monitorowanie wpłat za miejsca parkingowe i przygotowywanie wezwań w przypadkach zaległości. W celu bieżącego wpływu wpłat od Wspólnot Biuro Resdom wystawia noty miesięczne.
  – Sprawy prawne.
  W celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań prawnych w podejmowanych działaniach Zarząd korzystał z pomocy prawnej Kancelarii i notariusza. M.in. uporządkowano sprawy członków Stowarzyszenia. Lista członków była długa i niestety długi czas nieaktualizowana. Wymagało to dużo pracy i nakładów finansowych na wysyłkę dużej ilości listów poleconych za potwierdzeniem odbioru.
  – Plan przyjęcia statusu OPP
  W wyniku analiz prawnych i konsultacji z mieszkańcami Zarząd podejmuje starania o docelowe przyjęcie przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Taki dalekosiężny plan zapewni możliwość przejęcia na własność działki D, pozostającej obecnie w czasowej dzierżawie. Utrzymywanie obecnego stanu dzierżawy na dłuższą metę niesie duże zagrożenie, a status OPP zapewni ochronę przed obciążeniem Stowarzyszenia podatkiem od darowizny działki. Jednocześnie statut OPP umożliwiłby otrzymywanie darowizn i zapewniłby dodatkowe środki na statutowe działania i stabilne funkcjonowanie Stowarzyszenia. W tym zakresie rozpoczęto współpracę z innymi osiedlami o podobnym charakterze, w tym zagranicą w Miastach Partnerskich Warszawy.