Author Archives: administrator

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA 1,5% PODATKU NA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

INFORMACJA NT. NABYCIA WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI TZW. DZIAŁKI D WRAZ Z INFORMACJĄ O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA 1,5% PODATKU NA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na skutek działań podjętych przez Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone
Zacisze” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Stowarzyszenie”) w dniu 05 stycznia 2023 r. została
podpisana umowa darowizny na podstawie, której Stowarzyszenie nabyło większościowy udział
w prawie własności tzw. Działki D – nieruchomości położonej wewnątrz osiedla Zielone Zacisze, na
której znajdują się plac zabaw, miejsca postojowe oraz droga dojazdowa.
Na podstawie zawartej
umowy Stowarzyszenie stało się współwłaścicielem Działki D na zasadach określonych w art. 195
i nast. kodeksu cywilnego, a tym samym w pełni uprawnionym do samodzielnego administrowania
przedmiotowym terenem.
Jednocześnie informujemy, że 26 maja 2022 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. W związku z posiadaniem statusu OPP istnieje możliwość wsparcia finansowego
naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz naszego
Stowarzyszenia.
Wystarczy wpisać na składanej deklaracji podatkowej (PIT) za 2022 r. numer KRS
naszego Stowarzyszenia tj.:

0000339284

Otrzymane od Państwa w ramach 1,5% podatku dochodowego środki zostaną przeznaczone na cele
statutowe Stowarzyszenia, w szczególności bieżące administrowanie, zapewnienie bezpieczeństwa
i poprawienie komfortu terenu Działki D w zakresie, jakim służy on rekreacji
i integracji lokalnej mieszkańców Osiedla „Zielone Zacisze”, w szczególności tym najmłodszym.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” za rok 2020

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

za rok 2020

1. Nazwa : Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone Zacisze”
2. Adres : ul. Św. Wincentego 114 kl. VII   03-291  Warszawa
3. email:   biuro@zielonezacisze.org.pl  www.zielonezacisze.org.pl
4. Data wpisu do KRS: 16.10.2009 r.          Numer KRS : 0000339284
5. NIP: 524-270-33-11                                   REGON: 142206059
6. Konto Bankowe : Volkswagen Bank Polska nr 77 2130 0004 2001 0531 5163 0001
7. Władze Stowarzyszenia Mieszkańców Zielone Zacisze:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia:
 • członek zarządu – Urszula Maślanka
 • członek zarządu – Elżbieta Sylwestrzak-Kowalska
 • członek zarządu – Artur Patkowski
 1. Komisja Rewizyjna: 
 • Marcin Kołacz
 • Krzysztof Kunowski

8. Celem Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” jest:

 • pobudzanie inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz pielęgnowanie historii Osiedla „Zielone Zacisze”,
 • ochrona wartości krajobrazowych, urbanistycznych oraz środowiska naturalnego obszaru Osiedla i okolic przy współdziałaniu z organami administracji samorządowej i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi,
 • wspieranie demokracji lokalnej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego „Zielonego Zacisza”,
 • podnoszenie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i tworzenie wspólnoty mieszkańców dla realizacji celów inwestycyjnych, porządkowych, wychowawczo-oświatowych, krajoznawczych, ekologicznych i innych,
 • pomoc rodzinom mieszkańców Osiedla w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego ich dzieci,
 • wspomaganie budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Osiedla,
 • działania na rzecz integracji środowiskowej

9. Opis działalności prowadzonej w 2020 r.

 • Ze względu na ogłoszoną przez państwo na początku marca 2020 r. pandemię Covid 19 działalność Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” w 2020 r. była ograniczona. Zarząd organizował zebrania w trybie mieszanym: zdalnie, a w miesiącach letnich (w okresie luzowania obostrzeń) na terenie działki „D”, aby zgodnie z zaleceniami ograniczyć bezpośredni kontakt członków.
 • Zarząd wypracował plan pracy i plan budżetowy, wewnętrzny podział zadań, dokonał też przeglądu spraw prawno-formalnych i umów z podwykonawcami. Jednocześnie omawiał możliwości funkcjonowania placu zabaw w warunkach wprowadzonych obostrzeń sanitarnych.
 • Kontynuowana była współpraca z Kancelarią Adwokacją Zimmermann Sierakowski i Partnerzy w celu uzupełnienia dokumentacji złożonej w KRS, a dotyczącej zmiany statutu Stowarzyszenia.
 • Dzięki wcześniej przyjętym uchwałom dwie z trzech wspólnot nadal przekazują fundusze na dofinansowanie Stowarzyszenia w wysokości 4,- zł od lokalu miesięcznie. Zarząd Stowarzyszenia był w dobrych relacjach ze wszystkimi trzema zarządami Wspólnot. W miarę potrzeb odbywały się konferencje telefoniczne, podczas których omawiano aktualne sprawy.
 • Działka „D” nadal zarządzana była przez Stowarzyszenie (71 wydzielonych części, czyli w uproszczeniu 71 właścicieli). Z uwagi na swoją wiodącą pozycję własnościową Stowarzyszenie zarządzało największą częścią, na której znajduje się plac zabaw, boisko i teren rekreacyjny, ponosząc koszty utrzymania, oświetlenia, ubezpieczenia, remontów, rozliczeń i nadzoru i obciążało tymi kosztami właścicieli/użytkowników 71 miejsc parkingowych. Rozliczenia z tego tytułu były, jak zwykle, znaczącym stałym obciążeniem dla Stowarzyszenia. Do realizacji pozostawała konsekwentna windykacja należności od osób uchylających się od płacenia lub płacących nieterminowo.
 • Usługi związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacją zieleni wykonywała firma
  Strefa-mM. Współpraca układała się dobrze, jednakże wymagała stałego nadzoru i częstych ustaleń z właścicielką firmy. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Stowarzyszenia oraz stan pandemii niemożliwe było polepszenie jakości tych usług oraz realizowanie nowych inwestycji. Firma Strefa-eM odpowiadała standardowo za bieżące pielęgnowanie zieleni, przycinanie 2 razy w roku żywopłotów, koszenie trawy (co 2 tygodnie), sprzątanie terenu, opróżnianie koszy. Realizowane były także bieżące remonty i naprawy uszkodzonych urządzeń i elementów zabawek oraz ich zabezpieczanie zgodnie z wymogami nakładami w związku z ogłoszoną pandemią.
 • Zarząd kontynuował także współpracę z biurem rachunkowym RESDOM, które zapewniało comiesięczne rozliczenia, prowadzenie księgowości, składanie zeznań podatkowych, przygotowywanie bilansów. Biuro RESDOM odpowiadało także za monitorowanie wpłat za miejsca parkingowe i przygotowywanie wezwań w przypadku zaległości. W celu bieżącego spływu wpłat od wspólnot biuro RESDOM wystawiało noty miesięczne.
 • W celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań prawnych w podejmowanych działaniach zarząd korzystał z pomocy prawnej kancelarii. W wyniku analiz prawnych i konsultacji z mieszkańcami zarząd kontynuował starania o uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu OPP. Zapewniłoby to możliwość przejęcia na własność działki „D”, pozostającej obecnie jedynie w czasowej dzierżawie. Utrzymywanie tego stanu na dłuższą metę niesie duże zagrożenie, a status OPP zapewniłby ochronę przed obciążeniem Stowarzyszenia podatkiem od ew. darowizny działki. Jednocześnie status OPP umożliwiłby otrzymywanie darowizn, zapewniając dodatkowe środki na działania statutowe i stabilne funkcjonowanie.
 • W okresie pandemii 2020 r. Zarząd zmuszony był do zawieszenia organizowania spotkań integrujących mieszkańców. W grudniu w okresie przedświątecznym wspólne wcześniej strojenie choinki zastąpiła uprzejmość firmy sprzątającej, która wykonała to za nas.
 • Stowarzyszenie nadal było stroną umowy z firmą ochroniarską i ponosiło część kosztów ochrony osiedla.
 • Pomimo systematycznych naprawpogarszający się stan boiska i wyposażenia placu zabaw będzie wymagał całkowitej wymiany w kolejnej kadencji 2021. Na rok 2021 zaplanowana została także konserwacja istniejących urządzeń. Z uwagi na ograniczone fundusze prace zostaną wykonane we własnym zakresie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Sprawozdanie przedstawił Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” w dniu 12.10.2021 r.

Plan pracy / Plan gospodarczy Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” na 2021

 1. Naprawy urządzeń na Placu Zabaw/Boiska.
 2. Zakup i wymiana huśtawek dla dzieci starszych.
 3. Wykonanie tablic z regulaminem korzystania z Placu Zabaw i Boiska. 
 4. Bieżące naprawy i wymiana ogrodzenia.
 5. Analiza prawna – sprawa OPP i przejęcia własności działki oraz gromadzenia funduszy na modernizacje.

Przyjęto w dniu 12.10.2021 r.

Sprawozdanie Zarządu ZZ za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” za rok 2019

1. Nazwa : Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielone Zacisze”

2. Adres : ul. Św. Wincentego 114 kl. VII   03-291  Warszawa

3. email:   biuro@zielonezacisze.org.pl  www.zielonezacisze.org.pl

4. Data wpisu do KRS: 16.10.2009 r.    Numer KRS : 0000339284

5. NIP: 524-270-33-11                                REGON: 142206059

6. Konto Bankowe : Volkswagen Bank Polska nr 77 2130 0004 2001 0531 5163 0001

7. Władze Stowarzyszenia:
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
b) Zarząd Stowarzyszenie
  - członek zarządu – Artur Patkowski
  - członek zarządu – Elżbieta Sylwestrzak-Kowalska
  - członek zarządu – Urszula Maślanka
b) Zarząd Stowarzyszenie
  - Marcin Kołacz
  - Krzysztof Kunowski

8.Celem Stowarzyszenia „Zielone Zacisze” jest:
– pobudzanie inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz pielęgnowanie tradycji i historii Osiedla „Zielone Zacisze” oraz okolicy
– ochrona wartości kulturowych, krajobrazowych, urbanistycznych oraz środowiska naturalnego obszaru Osiedla i okolic przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej  i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi
– wspieranie demokracji lokalnej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego „Zielonego Zacisza”
– podnoszenie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla
– wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i tworzenia wspólnoty mieszkańców dla realizacji celów inwestycyjnych, porządkowych, wychowawczo-oświatowych, krajoznawczych, ekologicznych i innych
– udzielanie władzom praktycznych wskazań w odpowiedzi na współczesne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju Osiedla a także opiniowanie z punktu widzenia mieszkańców większych przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów
– pomoc rodzinom mieszkańców Osiedla i okolic w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego ich dzieci
– wspomaganie budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Osiedla
– działania na rzecz integracji środowiskowej.

9. Opis działalności prowadzonej w 2019 r.
  W roku 2019 na działalność Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” złożyły się następujące działania:
  – Zebrania Zarządu.
  W roku 2019 Zarząd spotykał się regularnie na comiesięcznych zebraniach,  W roku 2019 niezbędne było dokonania zmian wpisu w KRS wynikających ze zmian w składzie po wyborach. Zarząd wypracował plan pracy i plan budżetowy, wewnętrzny podział zadań, dokonał też przeglądu spraw prawno-formalnych i umów z podwykonawcami. Podwyższono opłaty za miejsca parkingowe. Kontynuowana jest współpraca z Kancelarią adwokacką Zimmerman. Zarząd spotkał się również z notariuszem w celu omówienia drogi prawnej do przejęcia działki D.
  – Współpraca ze Wspólnotami Mieszkańców i system współfinansowania.
  Dzięki wcześniej przyjętym Uchwałom dwie z trzech Wspólnot przekazują dofinansowanie Stowarzyszenia w wysokości 4 zł od lokalu miesięcznie. Niestety jedna ze Wspólnot nie przekazuje funduszy po zaskarżeniu uchwały i po przegranej sprawie w sądzie. Zarząd Stowarzyszenia jest w dobrych relacjach ze wszystkimi trzema Zarządami Wspólnot. W miarę potrzeb odbywają się spotkania, na których omawiane są bieżące sprawy.
  – Sprawy związane ze współwłasnością działki D na dziedzińcu Osiedla.
  Działka D, która pozostaje w zarządzaniu przez Stowarzyszenie, ma 71 wydzielonych części (w uproszczeniu 71 właścicieli), spośród których Stowarzyszenie zarządza największą częścią, na której znajduje się plac zabaw, boisko, teren rekreacyjny. Zgodnie z przepisami prawa współwłaściciele odpowiadają solidarnie za całość terenu. Z uwagi na swą dominującą pozycję Stowarzyszenie zarządza terenem, ponosząc koszty utrzymania, oświetlenia, ubezpieczenia, remontów, rozliczeń i nadzoru i obciążając tymi kosztami właścicieli/użytkowników 71 miejsc parkingowych. Rozliczenia z tego tytułu są znaczącym stałym obciążeniem dla Zarządu Stowarzyszenia. Do realizacji pozostaje konsekwentna windykacja należności od osób uchylających się od płacenia lub płacących nieterminowo.
  – Zarządzanie czystością.
  Usługi związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacją zieleni wykonuje Firma STREFA-eM. Współpraca układa się dobrze, jednakże wymaga stałego nadzoru i częstych spotkań z właścicielką firmy. W celu poprawienia jakości usług zarząd zwrócił się z prośbą o przygotowanie oferty do innej firmy, która obsługuje Wspólnotę 110. Otrzymaliśmy odpowiedź, jednakże kwota, jaką zaproponowano dwukrotnie przekraczała obecną ofertę, co przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia.
  – Stan roślinności i terenu rekreacyjnego.
  Firma STREFA-eM odpowiada za bieżące pielęgnowanie zieleni, przycinanie dwa razy do roku żywopłotów, koszenie trawy (co dwa tygodnie), sprzątanie terenu, opróżnianie koszy. Niestety obecny stan finansowy nie pozwala na realizowanie nowych inwestycji. Realizowane są w miarę możliwości bieżące remonty i naprawy uszkodzonych urządzeń i elementów zabawek. Jesienią zarząd planuje konserwację elementów drewnianych na placu zabaw. W ramach oszczędności prace będą wykonane przez członków zarządu oraz chętne osoby. W tym roku wymieniona została górna siatka wokół boiska. Poprzednia nie nadawała się do użytku (od strony budynku 114 była cała zniszczona i porwana). Wymienione zostały również naciągi i linka oraz „zapinki „ podtrzymujące siatkę.
  – Biuro księgowe.
  Zarząd kontynuuje współpracę z Biurem Rachunkowym RESDOM, które zapewnia comiesięczne rozliczenia, prowadzenie księgowości, składanie zeznań podatkowych, przygotowanie bilansu. Biuro RESDOM odpowiada także za monitorowanie wpłat za miejsca parkingowe i przygotowywanie wezwań w przypadkach zaległości. W celu bieżącego wpływu wpłat od Wspólnot Biuro Resdom wystawia noty miesięczne.
  – Sprawy prawne.
  W celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań prawnych w podejmowanych działaniach Zarząd korzystał z pomocy prawnej Kancelarii i notariusza. M.in. uporządkowano sprawy członków Stowarzyszenia. Lista członków była długa i niestety długi czas nieaktualizowana. Wymagało to dużo pracy i nakładów finansowych na wysyłkę dużej ilości listów poleconych za potwierdzeniem odbioru.
  – Plan przyjęcia statusu OPP
  W wyniku analiz prawnych i konsultacji z mieszkańcami Zarząd podejmuje starania o docelowe przyjęcie przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Taki dalekosiężny plan zapewni możliwość przejęcia na własność działki D, pozostającej obecnie w czasowej dzierżawie. Utrzymywanie obecnego stanu dzierżawy na dłuższą metę niesie duże zagrożenie, a status OPP zapewni ochronę przed obciążeniem Stowarzyszenia podatkiem od darowizny działki. Jednocześnie statut OPP umożliwiłby otrzymywanie darowizn i zapewniłby dodatkowe środki na statutowe działania i stabilne funkcjonowanie Stowarzyszenia. W tym zakresie rozpoczęto współpracę z innymi osiedlami o podobnym charakterze, w tym zagranicą w Miastach Partnerskich Warszawy.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Do Członków

Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

Działając zgodnie z par. 18 i 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone

Zacisze” zwołuje coroczne wyborczo-sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie

się w czwartek 29 czerwca 2017 r. w lokalu przy Św. Wincentego 114 – Pizzeria

„ANTIPASTO”

Pierwszy termin : godzina 19.00

Drugi termin : godzina 19.30

Porządek :

– sprawozdanie za rok 2016

-plan działania na rok 2017

-wybory nowego zarządu

-dyskusja, wolne wnioski

– zakończenie

Uprzejmie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. w Pizzerii Antipasto.  

 

Uprzejmie informujemy, że od godziny 19.00 do 19.45 odbywać się będzie doroczne zebranie właścicieli miejsc parkingowych ulokowanych na działce D. Celem zebrania jest omówienie  gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za użytkowanie. Mile widziane wszelkie sugestie i propozycje wspierające zarzadzanie terenem.

 

Terminy i proponowany porządek obrad:

 • Godz. 19.00 Otwarte zebranie właścicieli miejsc parkingowych
 • Godz. 19.00 Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”
 • Godz. 20.00 Drugi termin Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z par. 19 Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”, jeżeli o godz. 19.00 nie będzie obecnych 50% członków Stowarzyszenia, zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 20.00 a podejmowane uchwały będą ważne.
 • Otwarcie obrad
 • Sprawozdanie
 • Przyjęcie bilansu za rok 2015
 • Plany na 2016-2017
 • Dyskusja, wolne wnioski.

Komunikat Walne Zebranie ZZ 19.04.2016

 

WAŻNE DLA WŁAŚCICIELI MIEJSC PARKINGOWYCH

Informacja dot. stanu prawnego działki D na terenie Osiedla Zielone Zacisze przy św. Wincentego 110, 112, 114 w Warszawie

Niniejsze obszerne pismo przygotowaliśmy z uwagi, iż nie wszyscy znają stan faktyczny i prawny związany z miejscami postojowymi (parkingowymi) ulokowanymi na działce D na osiedlu „Zielone Zacisze”. Poniższa informacja została przygotowana w porozumieniu z prawnikiem specjalizującym się w tej problematyce. Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej aspekty prawne będą wystarczające dla zaakceptowania naszych wezwań do zapłaty, które pozostaje w mocy. Jesteśmy gotowi do udzielania wszelkich dodatkowych informacji, jednakże prosimy o przystąpienie do sukcesywnego regulowania należności, jak czynią to pozostałe osoby.

Pełna treść dokumentu: Informacje nt statusu działki D Zielone Zacisze (parking)

GRILLUJEMY i INTEGRUJEMY !

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi!

 Zapraszamy do udziału w pikniku Mieszkańców ZIELONEGO ZACISZA

w niedzielę 14 czerwca 2015 roku w godzinach 12:00 -15:00.

GRILLUJEMY i INTEGRUJEMY!

Nie gotuj obiadu w domu, przynieś ze sobą prowiant: kiełbaski, karkówkę, ziemniaki w folii, warzywa. Organizatorzy przygotują palenisko i napoje od Sponsorów, ponadto muzykę i ofertę zabaw dla najmłodszych. Zachęcamy do włączenia się także Zarządy Wspólnot i Administratorów.

Konkurs fotograficzny

Ogłaszamy konkurs na fotografie pokazujące różne aspekty naszego osiedla Zielone Zacisze. Oczekujemy nadsyłania emailem biuro@zielonezacisze.org.pl zdjęć w następujących kategoriach:

 • SASIEDZI W DZIAŁANIU” – dorośli i dzieci, nasi sąsiedzi i dalsi znajomi, przy pracy lub ich relaks, twarze i emocje, wspólne działania i samotny trud…
 • PRZYRODA NA OSIEDLU” – Czy wiecie, gdzie zamieszkał jeż albo ile kacząt wędruje przez nasze osiedle co dzień do wody? Z jakiego kraju pochodzą kwitnące krzewy? Co rośnie na Twoim balkonie?
 • LUBIĘ – NIE LUBIĘ” – Czego nie lubię? Na przykład złamane sztachetki w płocie, wydeptany trawnik, pety rzucane przez krnąbrnego sąsiada… A co lubię? Mamy nadzieję, że pokażecie wiele powodów, by lubić Zielone Zacisze! Wyłonienie finalistów i rozstrzygnięcie podczas pikniku 14.06.2015 r. Przyjdź więc koniecznie!
 • Zdjęcia będziemy zamieszczać i oceniać „lajkami” na koncie facebookowym https://www.facebook.com/stowarzyszeniezielonezacisze Nagrody w każdej kategorii – kosze upominkowe! Wyślij: zdjęcie (maksimum 3), tytuły prac, imię i nazwisko autora.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

            Oczekujemy na pomysły i uwagi: biuro@zielonezacisze.org.pl

Konkurs Fotograficzny

Regulamin Konkursu Fotograficznego
Konkurs fotograficzny ogłoszony jest przez Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” uchwałą z 14.05.2015 roku.
Cel konkursu jest niekomercyjny i służy integrowaniu mieszkańców zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”. Tematyka zakłada pokazanie na fotografiach różnych aspektów osiedla Zielone Zacisze.
Prace są nadsyłane emailem na adres biuro@zielonezacisze.org.pl
Każdy autor może nadesłać do 3 zdjęć.
Konkurs obejmuje zdjęcia w następujących kategoriach:
• „SASIEDZI W DZIAŁANIU”
• „PRZYRODA NA OSIEDLU”
• „LUBIĘ – NIE LUBIĘ:
Poprzez nadesłanie autor wyraża zgodę na ich opublikowanie na stronie www.zielonezacisze.org.pl oraz https://www.facebook.com/stowarzyszeniezielonezacisze wraz z tytułem pracy oraz imieniem i nazwiskiem.
Publikacja nie jest ograniczona w czasie. Podstawą do oceny prac będzie liczba polubień na koncie Facebook, decyzję podejmuje i ogłasza Zarząd Stowarzyszenia.
Nagrody przyznawane w konkursie mają charakter upominku.
Wyłonienie finalistów i rozstrzygnięcie podczas pikniku mieszkańców w dniu 14.06.2015 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

OTWARTE ZEBRANIE
WŁAŚCICIELI MIEJSC PARKINGOWYCH
oraz
WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW „ZIELONE ZACISZE”

28 kwietnia 2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Pizzerii Antipasto.
Uprzejmie informujemy, że od godziny 19.00 do 19.30 odbywać się będzie doroczne zebranie właścicieli miejsc parkingowych ulokowanych na działce D. Celem zebrania jest omówienie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za użytkowanie. Mile widziane wszelkie sugestie i propozycje wspierające zarządzanie terenem.

Terminy i proponowany porządek obrad w dniu 28.04.2015r.:
•Godz. 19.00 Otwarte zebranie właścicieli miejsc parkingowych

•Godz. 19.30 Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”

•Godz. 20.00 Drugi termin Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z par. 19 Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”, jeżeli o godz. 19.30 nie będzie obecnych 50% członków Stowarzyszenia, zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 20.00 a podejmowane uchwały będą ważne.

•Otwarcie obrad

•Sprawozdanie, przyjęcie bilansu

•Plany na 2015-2016

•Dyskusja, wolne wnioski.
Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Zielone Zacisze”